Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова

Пофамильные списки лиц, подавших в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2024 году документы, необходимые для поступления на первый курс на обучение по программам магистратуры

Высшая школа управления и инноваций


Полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление

Состояние на 25 июня 2024 21.00 по МСК.


Направление подготовки "Инноватика"

Направление подготовки "Управление персоналом"

Направление подготовки "Системный анализ и управление" (иностранные граждане)

Направление подготовки "Управление персоналом" (иностранные граждане)

Направление подготовки "Системный анализ и управление"

Направление подготовки "Инноватика" (иностранные граждане)

Направление подготовки "Инноватика" (очно-заочная форма обучения)


Направление "Инноватика"

Направление подготовки "Инноватика"
Очная форма обучения

Заявлений не подано


Направление "Управление персоналом"

Направление подготовки "Управление персоналом"
Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 1)
1.ЛЕВИН ЕГОР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Направление "Системный анализ и управление"

Направление подготовки "Системный анализ и управление" (иностранные граждане)
Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 229)
1.АНЬ ШУНЬГЭ
2.БАО ФЭННЯНЬ
3.ВАН БО
4.ВАН БЭЙБЭЙ
5.ВАН ВЭНЬИ
6.ВАН ДАВЭЙ
7.ВАН ЖУЙ
8.ВАН ИФАНЬ
9.ВАН КАЙЮН
10.ВАН СЮЭЧЖУ
11.ВАН ТЯНЬЦИН
12.ВАН ФУНИН
13.ВАН ФЭНФЭН
14.ВАН ХАЙСИ
15.ВАН ЦЗЫСЮАНЬ
16.ВАН ЦЗЭЖАНЬ
17.ВАН ЦЗЯХАО
18.ВАН ЦИНЬ
19.ВАН ЦИНЬКЭ
20.ВАН ЧЖАО
21.ВАН ЮЙХУЭЙ
22.ВЭЙ ЮЙСЯН
23.ГАО НИН
24.ГАО СИБО
25.ГАО ЦЗЭКУНЬ
26.ГАО ЮЙХАНЬ
27.ГО СИНЦЮ
28.ГО СЯОЯНЬ
29.ГО ЦЗЫСЮАНЬ
30.ГО ЦЗЫХАНЬ
31.ГУН ХАОНАНЬ
32.ГЭ БАОСИНЬ
33.ДАЙ ВЭНЬЛЭЙ
34.ДИН СЯОЮЙ
35.ДУ ЦЗЮАНЬИ
36.ДУ ЧЖИЧУН
37.ДУ ШИЯО
38.ДУН БОЯН
39.ДУН ВЭНЬСИНЬ
40.ДУН ЖАНЬ
41.ДУН ИЯН
42.ДУН СЮЕХЭ
43.ДУН ЮНЬЦЗЕ
44.Е СЯЛЭЙ
45.ЖАО ЦЗЮНЬЛИНЬ
46.КУН ХАОЮЙ
47.ЛИ БО
48.ЛИ ГУАНЬХУА
49.ЛИ ИНИН
50.ЛИ ИХУЭЙ
51.ЛИ ИЧЖЭНЬ
52.ЛИ КУНЬ
53.ЛИ МИНХАО
54.ЛИ СИНЬ
55.ЛИ СЮЦЗЕ
56.ЛИ ТУНГЭ
57.ЛИ ХАОТУН
58.ЛИ ХУЭЙЛИНЬ
59.ЛИ ЦЗЯВЭНЬ
60.ЛИ ЦЗЯЦИ
61.ЛИ ЧАНЛУН
62.ЛИ ШАНЛИНЬ
63.ЛИ ЮЙЦИН
64.ЛИ ЯНЬЦЗЭ
65.ЛИНЬ ЧЖО
66.ЛУАНЬ ТЯНЬШУ
67.ЛЮ ВЭНЬТИН
68.ЛЮ ИТУН
69.ЛЮ СЯОХАН
70.ЛЮ ХАОВЭНЬ
71.ЛЮ ХУННО
72.ЛЮ ЦИ
73.ЛЮ ЦУН
74.ЛЮ ЦЫХАЙ
75.ЛЮ ЦЯНЬ
76.ЛЮ ЧЖИХАНЬ
77.ЛЮ ШАНЦИ
78.ЛЮ ЮЙХУАН
79.ЛЮ ЮНЬДА
80.ЛЯН ЛУН
81.ЛЯН СЮАНЬВЭЙ
82.ЛЯН ШУАН
83.ЛЯО ВЭНЬЦИН
84.МА ВЭНЬКУНЬ
85.МА ЖУЙЦЗЭ
86.МАО ХАЙЦИНЬ
87.МАО ЦЗЫЧЭНЬ
88.МАО ЦЗЯЦИ
89.МАО ЮЕМИН
90.МЭЙ СЯОЛЭЙ
91.МЭН ЛЮ
92.МЭН СЯНЦЮ
93.МЭН ЮЙЦЗЯ
94.НЕ ЖУЙТАО
95.НЮ ЯНЬЖУН
96.НЯНЬ ХУНСЮАНЬ
97.ПАНЬ ГУАНПЭН
98.ПЭЙ ЮНЬСЯО
99.СЕ ХАЙЧЖОУ
100.СЕ ЧЭН
101.СУН ВАНЬСИН
102.СУН СИНЬЮЭ
103.СУН ТИН
104.СУН ЦЮНЬ
105.СУН ЧАНЧЭН
106.СУНЬ ИДАНЬ
107.СУНЬ ХАОЖАНЬ
108.СУНЬ ЧУНПЭН
109.СУНЬ ЧУНСЯНЬ
110.СЮЙ ЛИЧЭНЬ
111.СЮЙ МУЯО
112.СЮЙ НО
113.СЮЙ ХАОНАНЬ
114.СЮЙ ЦИ
115.СЮЙ ШУНЬ
116.СЮН ИКУНЬ
117.СЯ ЛАН
118.СЯО ХАНЬФЭЙ
119.СЯО ЧЭНЬЧЖАНЬ
120.ТАН ВЭЙГАН
121.ТУН ЦЗИН
122.ТЯНЬ СЯОЛУН
123.У ЦЗЮНЬФЭЙ
124.У ЧЖЭН
125.У ШУТУН
126.У ЮНЬТУН
127.ФАН ЦЗЫЮЙ
128.ФАНЬ ИЯН
129.ФАНЬ ЦЗЮНЬХУН
130.ФАНЬ ШУЦЗЮНЬ
131.ФУ СЫЮЙ
132.ХАНЬ МЭНЖУЙ
133.ХАНЬ ХАОЧЭНЬ
134.ХАНЬ ЦЯОЧУ
135.ХОУ ВЭЙЮН
136.ХУАН ЛИН
137.ХУАН ХЭ
138.ХУАН ЧАОЦЮНЬ
139.ХУАН ЧЖИЛИНЬ
140.ХУН ЦЗЯХУЭЙ
141.ХЭ БИН
142.ХЭ ДУНХАН
143.ХЭ ХОУЛИНЬ
144.ХЭ ЮЭСЮАНЬ
145.ЦАЙ ЦЗЮАНЬ
146.ЦАЙ ШУАН
147.ЦЗАН ЦЗЮЙ
148.ЦЗИ ЦЗЭХАО
149.ЦЗИ ЮАНЬЦЗЭ
150.ЦЗОУ ХАОЮЙ
151.ЦЗОУ ЮАНЬЦЗЯЦИ
152.ЦЗЭН ЦИЮЕ
153.ЦЗЯ ВЭНЬХУЭЙ
154.ЦЗЯН ГУАНЬЮЙ
155.ЦЗЯН МИНЦИ
156.ЦЗЯН ХУАЙЦЗИНЬ
157.ЦЗЯН ЦЗЯТАО
158.ЦЗЯН ЧЖОЭНЬ
159.ЦИНЬ ЯНЬХУЭЙ
160.ЦУЙ АОБИНЬ
161.ЦУЙ ЛУЯО
162.ЦУЙ СЯНЧЖИ
163.ЦУЙ СЯОИ
164.ЦУН ХЭ
165.ЦЮЙ ЖУЙ
166.ЦЮЙ ЮАНЬ
167.ЦЯНЬ СИНЬ
168.ЦЯО ХУАНЬ
169.ЧЖАЙ ЮЭИ
170.ЧЖАН ГО
171.ЧЖАН ИШУ
172.ЧЖАН КАЙ
173.ЧЖАН КЭЦЗЯ
174.ЧЖАН СИЧЖЭ
175.ЧЖАН СЮЙ
176.ЧЖАН ТУНАНЬ
177.ЧЖАН ТЯНЬИ
178.ЧЖАН ЦЗИНЬВЭЙ
179.ЧЖАН ЦЗИНЬХУН
180.ЧЖАН ЦЗИЮАНЬ
181.ЧЖАН ЦИНЬСЮАНЬ
182.ЧЖАН ЦЮНДАНЬ
183.ЧЖАН ЮЙВЭЙ
184.ЧЖАО ВАНЬИН
185.ЧЖАО ИБУ
186.ЧЖАО ЛИН
187.ЧЖАО МЭНМЭН
188.ЧЖАО СЮАНЬЧЖО
189.ЧЖАО ЦЗЫТИН
190.ЧЖАО ЦЗЮНЬ
191.ЧЖАО ЮЙБО
192.ЧЖОУ СЯОЮЙ
193.ЧЖОУ ЦЗЭНВЭЙ
194.ЧЖОУ ЦЯНЬЛАЙ
195.ЧЖОУ ЮЙЧЭН
196.ЧЖУ ЦЗИНВЭНЬ
197.ЧЖУН ЦЗЯНИН
198.ЧЖЭН ХАНЬФУ
199.ЧЖЭНЬ ХАОЖАНЬ
200.ЧЭН СИБАЙ
201.ЧЭНЬ БИНЬЦЯНЬ
202.ЧЭНЬ ИБИН
203.ЧЭНЬ ИДО
204.ЧЭНЬ КЭЮЙ
205.ЧЭНЬ МОЧЖАН
206.ЧЭНЬ СИНЬЮЙ
207.ЧЭНЬ СЯНПЭН
208.ЧЭНЬ ЦЗЯЖУЙ
209.ЧЭНЬ ЧЖИЦЗЮНЬ
210.ЧЭНЬ ЧЖОИ
211.ЧЭНЬ ЧЖУНТЭН
212.ЧЭНЬ ША
213.ЧЭНЬ ШАНЮЙ
214.ШИ СЮЙЛЭЙ
215.ШИ ЮЭ
216.Ю МАЙ
217.ЮЙ ЦЗИНЦЗИН
218.ЮЙ ЦУНЮАНЬ
219.ЯН ГОЖУЙ
220.ЯН ДЭЦЮАНЬ
221.ЯН ИДАНЬ
222.ЯН ПЭЙПЭЙ
223.ЯН ХАОСЯН
224.ЯН ЦЗЕ
225.ЯН ЦЗЮНЬЛУН
226.ЯН ЧУАНЬКАЙ
227.ЯНЬ ГОСИНЬ
228.ЯНЬ КУНЬ
229.ЯНЬ ХАОЮАНЬ

Направление "Управление персоналом"

Направление подготовки "Управление персоналом" (иностранные граждане)
Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 313)
1.-- МЭЙЛИЦИЦИГЭ
2.-- СУМИЯ
3.АНЬ СЫХАО
4.АНЬ ШУНЬГЭ
5.БАЙ ХЭЖУ
6.БАЙ ЧЭНЬЛУ
7.БАО ФЭННЯНЬ
8.БАО ХАНЬЦИН
9.ВАН ВЭНЬИ
10.ВАН ВЭНЬЦЗИНИ
11.ВАН ГУАНДУ
12.ВАН ДУНЧЖЭ
13.ВАН ИМИН
14.ВАН ИНДА
15.ВАН КАЙЮН
16.ВАН ЛИВЭНЬЯН
17.ВАН ЛЭЙ
18.ВАН СЫЦЯНЬ
19.ВАН ЦЗИНХАНЬ
20.ВАН ЦЗИНЮЙ
21.ВАН ЦЗИНЮЙ
22.ВАН ЦЗЫВЭЙ
23.ВАН ЦЗЫИ
24.ВАН ЦЗЫСЮАНЬ
25.ВАН ЦЗЯХАО
26.ВАН ЦИНЬ
27.ВАН ЦИНЬКЭ
28.ВАН ЧЖИГАО
29.ВАН ЧЖУНЧИ
30.ВАН ЧЖЭНХАНЬ
31.ВАН ЧУЛЭ
32.ВАН ШОЧЖАН
33.ВАН ЮЙ
34.ВАН ЯНАНЬ
35.ВАНЬ ЮЙЦИ
36.ВЭЙ СЯНЬЧЖИ
37.ВЭЙ ЮЙСЯН
38.ГАО ЮЙХАНЬ
39.ГАО ЮЭКУАНЬ
40.ГО БЭЙ
41.ГО ЦЗЫХАНЬ
42.ГУАНЬ ЦЗЮНЬЮАНЬ
43.ГУАНЬ ЮНЬСЯО
44.ГУН ВЭНЦЗИНЬ
45.ГЭ ЛИБИН
46.ДАЙ ВЭНЬЛЭЙ
47.ДИН СЯОЮЙ
48.ДИН ХУЭЙТУН
49.ДИН ЦИХАО
50.ДУ ШИЯО
51.ДУН ВЭНЬСИНЬ
52.ДУН Е
53.ДУН СЯНЦЗЯН
54.ДУН ЦЗИНМЭН
55.ДУН ЦЗЯСИН
56.ДУН ЮНЬЦЗЕ
57.ДЭН ЮЙНЯНЬ
58.ДЯО ЦЗИЮЙ
59.ЖАО ЦЗЮНЬЛИНЬ
60.И ЦЗЭЧЖУН
61.ИНЬ ЦЗЯПЭН
62.ИНЬ ЧЭНЬЛУН
63.ИНЬ ШИХАО
64.КАН ВЭЙЦИ
65.КАН ЦЗЯСИНЬ
66.КАНЬ ЮЭ
67.КУН МИНЬ
68.ЛИ БИНЬЧАО
69.ЛИ БО
70.ЛИ ВЭНЬ
71.ЛИ ИПИН
72.ЛИ ИСЮ
73.ЛИ ИХУЭЙ
74.ЛИ КУНЬ
75.ЛИ МАНСИ
76.ЛИ МИНЧЖЭ
77.ЛИ МИНЬХАН
78.ЛИ СИНЬ
79.ЛИ СИНЬ
80.ЛИ СЯН
81.ЛИ СЯНСАНЬ
82.ЛИ СЯНЬ
83.ЛИ СЯНЬЧЖЭ
84.ЛИ СЯОЮЙ
85.ЛИ ЦЗЫХАНЬ
86.ЛИ ЦЗЫЯНЬ
87.ЛИ ЦЗЯХАО
88.ЛИ ЦЗЯХУЭЙ
89.ЛИ ЦЗЯЦИ
90.ЛИ ЦЗЯЦЯНЬ
91.ЛИ ЦЗЯЯН
92.ЛИ ЮАНЬЛУН
93.ЛИ ЮАНЬМЭН
94.ЛИ ЯНЬ
95.ЛИ ЯНЬЧАО
96.ЛИНЬ ВЭЙСЯН
97.ЛО АОСУН
98.ЛО ЖЭНЬ
99.ЛО ЛЯН
100.ЛО СЯОЖАНЬ
101.ЛО ХАОТЯНЬ
102.ЛУ БОЯНЬ
103.ЛУ ЛУ
104.ЛУ СИНЬ
105.ЛУАНЬ ТЯНЬШУ
106.ЛЮ ВЭЙ
107.ЛЮ ГОЛИНЬ
108.ЛЮ ИСИНЬ
109.ЛЮ ИТУН
110.ЛЮ ЛИНЬНА
111.ЛЮ ЛИЦИ
112.ЛЮ МЭЙЦЗЯО
113.ЛЮ СЯОХАН
114.ЛЮ ТУН
115.ЛЮ ТЯНЬЦЗЭ
116.ЛЮ ФЭНЖУНЬ
117.ЛЮ ХАО
118.ЛЮ ХАОВЭНЬ
119.ЛЮ ЦЗЭЮЙ
120.ЛЮ ЦЗЯМЯО
121.ЛЮ ЦЗЯНЬЦИ
122.ЛЮ ЦЗЯХЭ
123.ЛЮ ЦИ
124.ЛЮ ЦЮАНЬЖУ
125.ЛЮ ЧЖИХАНЬ
126.ЛЮ ЮЙХУАН
127.ЛЮ ЮЙЦЫ
128.ЛЮ ЮЙЧЭНЬ
129.ЛЮ ЮНЬДА
130.ЛЯН ЦЗУТУН
131.МА ВЭНЬКУНЬ
132.МА ЖУЙЦЗЭ
133.МА ИФЭЙ
134.МА МИНЪЮАНЬ
135.МА МОСЮАНЬ
136.МА СИНЬЮЙ
137.МА ЮЭ
138.МАНЬ ЦЗЯНЬЮАНЬ
139.МО ИФАНЬ
140.МЭН СЯНЦЮ
141.НАНЬ СИНЬЧЖУ
142.НЕ ЖУЙТАО
143.НИН ЦЗИНКАЙ
144.НЮ ТЯНЬШУАЙ
145.ПЭЙ СЯОМЭН
146.САН СЫЮЙ
147.СЕ ЦЗЯХАО
148.СУН СИНЬЮЭ
149.СУН ТИН
150.СУН ТИНТИН
151.СУН ЦЗЯИНЬ
152.СУНЬ ИДАНЬ
153.СУНЬ ЛЭ
154.СУНЬ СИН
155.СЮЙ ИФЭЙ
156.СЮЙ КЭ
157.СЮЙ МУЯО
158.СЮЙ ЦИ
159.СЯ ТАО
160.СЯО ТЯНЬСИ
161.СЯО ХАНЬФЭЙ
162.ТАН ХАОСЮАНЬ
163.ТАН ЦЗЯЛУ
164.ТУН ИЛИ
165.ТУН ЦЗИН
166.ТЯНЬ СЯОЛУН
167.У СЯНЮЙ
168.У ФУЮЕ
169.У ХУНБО
170.У ХУНЯН
171.У ЦЗЫХАО
172.У ЧЖЭН
173.У ШАН
174.У ШИМИНЬ
175.У ЮНЬТУН
176.У ЯНЬ
177.ФАН СИНЬЦЗЯ
178.ФАНЬ ИМИНЬ
179.ФАНЬ СИНЬ
180.ФУ СЫЮЙ
181.ФУ ЦИН
182.ФУ ЧАНХУН
183.ФЭН ВЭЙ
184.ФЭН ЦЗЯИ
185.ХАНЬ И
186.ХАНЬ ХАОЧЭНЬ
187.ХАНЬ ЦЗИЛАЙ
188.ХАНЬ ЦЗИНЬСИ
189.ХАНЬ ШИЧЖАО
190.ХАНЬ ЮЙСЮАНЬ
191.ХОУ ЮЕЛИНЬ
192.ХУ ВЭНЬЦЖО
193.ХУ МИНЬ
194.ХУ СИНЬЖАНЬ
195.ХУ ЯМЯО
196.ХУАН ЖУЙ
197.ХУАН ЛИН
198.ХУАН ЧЭНЬСИ
199.ХУН ВЭЙ
200.ХЭ СЯОФАНЬ
201.ХЭ ТИН
202.ХЭ ЮЙВЭЙ
203.ХЭ ЮЙСЯО
204.ЦАЙ ЦЗЮАНЬ
205.ЦАЙ ШУАН
206.ЦАО СЮАНЬ
207.ЦАО ЦЗЮЙЧЭНЬ
208.ЦЗИ ЦЗЭХАО
209.ЦЗИ ЮСЯНЬ
210.ЦЗИН ШУЧЭНЬ
211.ЦЗИНЬ ВАНЬЦИН
212.ЦЗОУ ХАОЮЙ
213.ЦЗОУ ЮАНЬЦЗЯЦИ
214.ЦЗЭН ПЭН
215.ЦЗЯ ЧЖЭНЬЮАНЬ
216.ЦЗЯН ЖУНЬЧЖЭ
217.ЦЗЯН СЯОБИНЬ
218.ЦЗЯН ХУАЙЦЗИНЬ
219.ЦЗЯН ЦИНЛУН
220.ЦИНЬ ЯНЬХУЭЙ
221.ЦУЙ ЮЙСИНЬ
222.ЦЯНЬ СИНЬ
223.ЦЯНЬ ХАЙТАО
224.ЦЯО ХУАНЬ
225.ЧАЙ СИНЬТУН
226.ЧАН СЯОХАЙ
227.ЧАН ЦИН
228.ЧЖА ЮЭ
229.ЧЖАН АО
230.ЧЖАН ВЭНЬЛЭ
231.ЧЖАН ВЭНЬСЮ
232.ЧЖАН ДУНЮЙ
233.ЧЖАН ЖУНЬЧЖЭ
234.ЧЖАН ИЛИНЬ
235.ЧЖАН ИСЮАНЬ
236.ЧЖАН ИФАНЬ
237.ЧЖАН ИХЭН
238.ЧЖАН КАЙ
239.ЧЖАН КЭЦЗЯ
240.ЧЖАН ЛОЛИ
241.ЧЖАН ПЭНЮЙ
242.ЧЖАН СЫМИН
243.ЧЖАН ТЯНЬЖУЙ
244.ЧЖАН ТЯНЬЦЫ
245.ЧЖАН ЦЗИНЬВЭЙ
246.ЧЖАН ЦЗИНЬЧЭН
247.ЧЖАН ЦЗЯХОЙ
248.ЧЖАН ЦЗЯЮЕ
249.ЧЖАН ЦЮНДАНЬ
250.ЧЖАН ЧЖОЖАНЬ
251.ЧЖАН ЧЭНБО
252.ЧЖАН ЧЭНЬСИНЬ
253.ЧЖАН ЮЙЦЗИН
254.ЧЖАН ЮЧЭНЬ
255.ЧЖАН ЯНЬЖУНЬ
256.ЧЖАО ВЭЙЯНЬ
257.ЧЖАО ВЭНЬЮЭ
258.ЧЖАО ИБУ
259.ЧЖАО ЛИН
260.ЧЖАО ПЭЙЛУНЬ
261.ЧЖАО ЦЗЯСЮЕ
262.ЧЖАО ЦЗЯХАО
263.ЧЖАО ЮЕТУН
264.ЧЖАО ЮЙБО
265.ЧЖОН ИНЦИ
266.ЧЖОУ ГУАНАО
267.ЧЖОУ ЦЗЭНВЭЙ
268.ЧЖОУ ЦЗЯНЬЛУН
269.ЧЖОУ ЧЖЭНКУНЬ
270.ЧЖОУ ЯН
271.ЧЖУ ДЭШАНЬ
272.ЧЖУ ХУАНЬСЮАНЬ
273.ЧЖУ ЦЯНЬСИ
274.ЧЖУН ЦЗЯНИН
275.ЧЖЭН ХАНЬФУ
276.ЧУ ЦЕ
277.ЧУ ЦЗИНХУЭЙ
278.ЧУ ЮЙЦИНЬ
279.ЧЭ ЛУКУАНЬ
280.ЧЭНЬ БИНЬЦЯНЬ
281.ЧЭНЬ ИБИН
282.ЧЭНЬ ИДО
283.ЧЭНЬ КАННИ
284.ЧЭНЬ КЭЮЙ
285.ЧЭНЬ МОЧЖАН
286.ЧЭНЬ СЯНПЭН
287.ЧЭНЬ ЧЖУНТЭН
288.ЧЭНЬ ША
289.ШИ СЯОЛУН
290.ШИ ХАОЖАНЬ
291.ШИ ЦЗЫЛАНЬ
292.ШИ ЦЗЯСЮЭ
293.ШЭНЬ ФЭЙ
294.ШЭНЬ ЮЙСИНЬ
295.Ю ЮЙЧЭНЬ
296.ЮАНЬ ФАНЬМЯО
297.ЮЕ ЦЗЮНЬНАНЬ
298.ЮЙ БИНЯНЬ
299.ЮЙ ИЖУ
300.ЮЙ СЫЮАНЬ
301.ЮЙ ЦЗЮАНЬ
302.ЯН ХАНЬИ
303.ЯН ХАОХЭН
304.ЯН ЦЗЫИ
305.ЯН ЦЗЮНЬЛУН
306.ЯН ЧУАНЬКАЙ
307.ЯН ШУЮЕ
308.ЯН ШЭНЬ
309.ЯН ЮЙ
310.ЯНЬ КУНЬ
311.ЯНЬ ФАНЬЮЙ
312.ЯО КАЙЛУ
313.ЯО ХЭН

Направление "Системный анализ и управление"

Направление подготовки "Системный анализ и управление"
Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 1)
1.КОРОЛЕВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ

Направление "Инноватика"

Направление подготовки "Инноватика" (иностранные граждане)
Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 262)
1.АКЭБОТА НУЭРБОЛАТИ
2.АНЬ СЫЦИ
3.АХЭЦЗЯН ЖЭХЭМУ
4.БАЙ ВЭЙЛУН
5.БАО ЦЗЕ
6.БЭЙ ХЭСЯН
7.ВАН ВЭЙ
8.ВАН ВЭНЬИ
9.ВАН ВЭНЬТИН
10.ВАН ДАВЭЙ
11.ВАН ЖОСИ
12.ВАН ЖУЙ
13.ВАН ИФАНЬ
14.ВАН СЫИН
15.ВАН СЫЦЯНЬ
16.ВАН СЮЕ
17.ВАН СЮЭФЭЙ
18.ВАН СЮЭЧЖУ
19.ВАН ТИН
20.ВАН ТЯНЬЦИН
21.ВАН ФЭНФЭН
22.ВАН ХАЙСИ
23.ВАН ЦЗЮНЬХУАЙ
24.ВАН ЦЗЮНЬЮЙ
25.ВАН ЦЗЯХАО
26.ВАН ШО
27.ВАН ШУЦИ
28.ВАН ЮЙ
29.ВАН ЮЙХУЭЙ
30.ВАНЬ МУЧУНЬ
31.ВЭЙ ЦЗЯЦИ
32.ВЭЙ ЮЙСЯН
33.ГАО НИН
34.ГАО СИБО
35.ГО ЦЗЫСЮАНЬ
36.ГУ ХАО
37.ГУАНЬ ЮНЬСЯО
38.ГУН ХАОНАНЬ
39.ДИН СЯОЮЙ
40.ДИН ЯНЧАО
41.ДУ ЦЗЮАНЬИ
42.ДУ ЧЖИЧУН
43.ДУН ЛЭЯНЬ
44.ДУН ЦЗЯХЭ
45.ДУН ЧЖЭНЬНИ
46.ДУН ЮНЬЦЗЕ
47.ДЭН ЮЙНЯНЬ
48.ЖЭНЬ ВЭЙЛИНЬ
49.ИНЬ ЧЖИИ
50.ИНЬ ШИХАО
51.КАН ВЭЙЦИ
52.КУН ХАОЮЙ
53.ЛИ АН
54.ЛИ ГУАНЬХУА
55.ЛИ ИСЮ
56.ЛИ ИЧЖЭНЬ
57.ЛИ ЛИНЬИ
58.ЛИ МАНЬЛИН
59.ЛИ МИНЬХАН
60.ЛИ СИНЬХУА
61.ЛИ СЮЭБИНЬ
62.ЛИ ТЭ
63.ЛИ ХАОКУНЬ
64.ЛИ ХАОТУН
65.ЛИ ЦЗИНЬЦЗЯО
66.ЛИ ЦЗЫХАНЬ
67.ЛИ ЦЗЯВЭНЬ
68.ЛИ ЦЗЯЦИ
69.ЛИ ЧЖЭНСИНЬ
70.ЛИ ШАНЛИНЬ
71.ЛИ ЮАНЬЛУН
72.ЛИ ЮЙЦИН
73.ЛИ ЯНЬЦЗЭ
74.ЛИНЬ ЧЖО
75.ЛИНЬ ЮНСИНЬ
76.ЛУ ДИВЭНЬ
77.ЛУ СЯОСЯО
78.ЛУАНЬ ТЯНЬШУ
79.ЛЮ ВЭНЬТИН
80.ЛЮ ЛИЦИ
81.ЛЮ ПЭЙХАН
82.ЛЮ ТЯНЬЛИНЬ
83.ЛЮ ТЯНЬЦЗЭ
84.ЛЮ ХАОЧЖЭ
85.ЛЮ ХУННО
86.ЛЮ ЦЗЫМИН
87.ЛЮ ЦЗЫХУА
88.ЛЮ ЦИ
89.ЛЮ ЧЖИДА
90.ЛЮ ЧЖИХАНЬ
91.ЛЮ ЧИ
92.ЛЮ ЮЙФЭЙ
93.ЛЮ ЮЙХУАН
94.ЛЮ ЮНЬДА
95.ЛЮ ЯНЬЛИ
96.ЛЯН ЛУН
97.ЛЯН МАНЬ
98.ЛЯН СЮАНЬВЭЙ
99.МА ВЭНЬКУНЬ
100.МА ЖУЙЦЗЭ
101.МА МИНЮЭ
102.МА ЦЗЫСЮАНЬ
103.МАО ЦЗЯЦИ
104.МЭН СЯНЦЮ
105.МЭН ЮЙЦЗЯ
106.МЯО ЦЗЭНАНЬ
107.НЕ ЖУЙТАО
108.НЮ ЯНЬЖУН
109.НЮ ЯХУЭЙ
110.НЯНЬ ХУНСЮАНЬ
111.ПАНЬ ГУАНПЭН
112.ПАНЬ ЮЙЧЭНЬ
113.САН МЯО
114.СЕ ЧЭН
115.СУ ВЭНЬЖУЙ
116.СУ СИНЬИН
117.СУЙ МУЦИ
118.СУН ВАНЬСИН
119.СУН ТИН
120.СУН ЦЗЯЦИ
121.СУН ЦЮНЬ
122.СУН ЧАНЧЭН
123.СУНЬ ИДАНЬ
124.СУНЬ ЛЭ
125.СУНЬ ЦЗЯСИН
126.СУНЬ ЧЖИСЮАНЬ
127.СУНЬ ЧУНПЭН
128.СУНЬ ЧУНСЯНЬ
129.СЮЙ ГОЦЗИНЬ
130.СЮЙ КАЙЧЭН
131.СЮЙ ХАЙДУН
132.СЮЙ ХАОНАНЬ
133.СЮЙ ЦИ
134.СЮЙ ШУНЬ
135.СЮН ИКУНЬ
136.СЮН ИНАО
137.СЮН ФЭН
138.СЮЭ ПЭНДА
139.СЯН ЭР
140.СЯО ЛИНЬЦЗЕ
141.ТАЙ ЛИХУН
142.ТАН ВЭЙГАН
143.ТАН МОХАНЬ
144.ТАН МЭЙХУЭЙ
145.ТАНЬ ЛИ
146.ТАО ХУНЯН
147.ТУН ИЛИ
148.ТЯНЬ ЧЖУНЦЮ
149.У ЖОМЭН
150.У СЫЮЙ
151.У ЦЗЮНЬФЭЙ
152.У ЦИЮЭ
153.У ЧЖЭН
154.У ШИМИНЬ
155.У ШУТУН
156.ФАНЬ ИЯН
157.ФАНЬ КАЙСЯН
158.ФАНЬ ЦЗЮНЬХУН
159.ФАНЬ ШУЦЗЮНЬ
160.ХАНЬ МЭНЖУЙ
161.ХАНЬ ХАОЧЭНЬ
162.ХАНЬ ЦЗИЛАЙ
163.ХАНЬ ЦЗИНЬСИ
164.ХАНЬ ЦЗЯЛИНЬ
165.ХАНЬ ЦЯОЧУ
166.ХОУ ВЭЙЮН
167.ХОУ ХУАКАЙ
168.ХОУ ЮЕЛИНЬ
169.ХУ ХАОЧЖИ
170.ХУ ШИЧЭНЬ
171.ХУАН ЧАОЦЮНЬ
172.ХУАН ЮНЦЗЯНЬ
173.ХЭ БИН
174.ХЭ ДУНХАН
175.ХЭ ТИН
176.ХЭ ЦЗЮНЬЦИН
177.ЦАЙ ЦЗЮАНЬ
178.ЦАО СЮАНЬ
179.ЦАО ФЭНЧЖЭ
180.ЦАО ХУАКУНЬ
181.ЦАО ЦЗЮЙЧЭНЬ
182.ЦЗАН ЦЗЮЙ
183.ЦЗЭН ЦИЮЕ
184.ЦЗЯ БОТЯНЬ
185.ЦЗЯ ВЭНЬХУЭЙ
186.ЦЗЯ ЦЗЯНЬМЭН
187.ЦЗЯ ЧЖИГО
188.ЦЗЯН ЖУНЬЧЖЭ
189.ЦЗЯН ЦЗЯТАО
190.ЦЗЯН ЧЖОЭНЬ
191.ЦЗЯН ЮЙТУН
192.ЦИ ЛЭЙ
193.ЦИ ЦЗЯЮЙ
194.ЦИНЬ ЯНЬХУЭЙ
195.ЦУЙ АОБИНЬ
196.ЦУЙ ЛУЯО
197.ЦУЙ СЯНЧЖИ
198.ЧЖАЙ ЮЭИ
199.ЧЖАН ИСЮАНЬ
200.ЧЖАН КАЙ
201.ЧЖАН СИНЬПИН
202.ЧЖАН СИЧЖЭ
203.ЧЖАН СЫМИН
204.ЧЖАН СЮЙ
205.ЧЖАН ТУНАНЬ
206.ЧЖАН ТЯНЬЖУЙ
207.ЧЖАН ТЯНЬИ
208.ЧЖАН ЦЗИНЬХУН
209.ЧЖАН ЦЗИЮАНЬ
210.ЧЖАН ЦЗЯСИНЬ
211.ЧЖАН ЦИХАН
212.ЧЖАН ЦЮНДАНЬ
213.ЧЖАН ЧЖЭНЬ
214.ЧЖАН ЯНЬЖУНЬ
215.ЧЖАО ВАНЬИН
216.ЧЖАО ВЭНЬЮЭ
217.ЧЖАО ИБУ
218.ЧЖАО ИМИН
219.ЧЖАО ЛИН
220.ЧЖАО МЭНМЭН
221.ЧЖАО СЮАНЬЧЖО
222.ЧЖАО ЦЗЭХАО
223.ЧЖАО ЦЗЮНЬ
224.ЧЖАО ЧЖЭ
225.ЧЖАО ЮЙЯН
226.ЧЖО СЮАНЬЛИНЬ
227.ЧЖОУ ЦЯНЬЛАЙ
228.ЧЖУН ЦЗЯНИН
229.ЧЖЭН ЛИНФЭЙ
230.ЧЖЭН ХАНЬФУ
231.ЧЖЭН ШИЛУН
232.ЧЖЭНЬ ХАОЖАНЬ
233.ЧУ ЦЗИНХУЭЙ
234.ЧУ ЦИНЦИН
235.ЧЭ ЛУКУАНЬ
236.ЧЭН КЭЦЗЮНЬ
237.ЧЭН СИБАЙ
238.ЧЭНЬ ВЭНЬЧЖЭН
239.ЧЭНЬ ИБИН
240.ЧЭНЬ ИДО
241.ЧЭНЬ КЭЮЙ
242.ЧЭНЬ МОЧЖАН
243.ЧЭНЬ СИНЬЖАНЬ
244.ЧЭНЬ СИНЮЙ
245.ЧЭНЬ СЫНИ
246.ЧЭНЬ ЦЗЯЖУЙ
247.ЧЭНЬ ЦИ
248.ЧЭНЬ ЧЖУНТЭН
249.ЧЭНЬ ША
250.ШИ СЮЙЛЭЙ
251.Ю МАЙ
252.Ю ЧАО
253.ЮЙ БИНЯНЬ
254.ЮЙ ЦЗЮАНЬ
255.ЮЙ ЦУНЮАНЬ
256.ЮЙ ЦЮЮАНЬ
257.ЮЙ ШАНВЭЙ
258.ЯН ГОЖУЙ
259.ЯН ДЭЦЮАНЬ
260.ЯН ИДАНЬ
261.ЯН ШЭНЬ
262.ЯН ЮНЬЛУН

Направление "Инноватика"

Направление подготовки "Инноватика"
Очно-заочная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу
(подано заявлений - 2)
1.АТАЕВ САИД РАСУЛОВИЧ
2.ШЕМАНОВСКАЯ АРИНА АНДРЕЕВНА